O czasopiśmie | Studia Interkulturowe | Kolegium Redakcyjne | Dla Autorów | Procedura recenzowania | On-line | Kontakt
Jan Koźbiał Europa Środkowo-Wschodnia. O koncepcji regionu z uwzględnieniem Niemiec/Austrii i Rosji

Historia i społeczeństwo
Bernadetta Wójtowicz Konflikty religijne w zachodnim zakątku Galicji na początku XX wieku
Jerzy Grzybowski Stosunki polsko-białoruskie na emigracji w latach 1946-1950

Religia
Bernadetta Wójtowicz Walka o monopol na życie religijne i narodowe, czyli o Kościołach na Ukrainie
Hienadź Sahanowicz Zakon Krzyżacki i sprawa unii religijnej w Wielkim Księstwem Litewskim w latach 30. XV w.

Język i literatura
Andrzej Moskwin Łarysa Geniusz: życie w izolacji
Elena Jańczuk Poeta i car. Uwagi odnośnie do rekonstrukcji pewnej audiencji na podstawie wspomnień Juliusza Strutyńskiego

Kultura i sztuka
Joanna Getka Drukarnia w Poczajowie – XVIII-wieczne centrum interkulturowości
Roman Zilinko Rola Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w muzealnictwie i zachowaniu zabytków sztuki sakralnej

Varia
Krzysztof Lipiński Turystyczna manipulacja w czasie wojny. Przewodnik Karla Baedeckera Generalgouvernement

Recenzje, omówienia, nowości
Mirosław Nigielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński (red.), Świat pogranicza (Jerzy Grzybowski)
Joanna Godlewska-Adamiec, Plastyczne i językowe środki wyrazu w dziełach mistyków niemieckich epoki średniowiecza (Agnieszka K. Haas)
Irena Kadulska, Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach: 1812-1820 (Andrzej Moskwin)
Christoph Halbig, Michael Quante und Ludwig Siep (red.), Hegels Erbe und die theoretische Philosophie der Gegenwart (Agnieszka Haas)
Marian Siemakowicz, Нарыс гiсторыi польскай дзяржавы i народа X-XXI ст.ст. (Jerzy Grzybowski)
Daniel Boćkowki, Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX.1939-VIII.1944) (Ludmiła Jaskiewicz)

Kronika, noty
Między polityką a religią (Joanna Getka)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kościół i naród w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX wieku (1848-1914) (Bernadetta Wójtowicz)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Iwan Franko w kontekście literatury, kultury, historii i stosunków polsko-ukraińskich. W 150. rocznicę urodzin (Paulina Waszkiewicz-Lewandowska)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim) (Katarzyna Bortnowska)

Historia i społeczeństwo
Katarzyna Błachowska Terminologia historyczno-geograficzna stosowana w określaniu ruskiej przestrzeni Rzeczpospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rosji – zarys problemu
Aleksander Krawcewicz Przestrzeń białoruska w Wielkim Księstwie Litewskim
Hienadź Sahanowicz Współczesna historiografia białoruska o kształtowaniu się narodu i państwa pomiędzy Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją
Leodnid Zaszkilniak Nacjonalizacja historii: państwo i historiografia na współczesnej Ukrainie
Anatol Wialiki Stosunki polsko-białoruskie na tle stosunków polsko-radzieckich w drugiej połowie lat 50.

Religia
Jan Koźbiał Religia a kultura – implikacje historiograficzne
Bernadetta Wójtowicz-Huber Akcja antyalkoholowa duchowieństwa greckokatolickiego a żydowscy arendarze w Galicji XIX wieku

Język i literatura
Elena Jańczuk O polskich korzeniach Mariny Cwietajewej

Kultura i sztuka
Wiktor Ostroga Polonistyka historyczna na Białorusi w latach 1921-1941

Historia myśli
Agnieszka K. Haas Adorna i Horkheimera profetyczna wizja kultury masowej. Glosa

Recenzje, omówienia, nowości
Rostysław Kramar, Dwie pamięci o Zagładzie we Lwowie
Bogdan Gancarz, My szlachta ukraińska…Zarys życia i twórczości Wacława Lipińskiego 1882-1914 (Rostysław Kramar)
Jerzy Turonek, Modernaja historyja Biełarusi (Jerzy Grzybowski)
Eugeniusz Mironowicz, Siarhiej Tokć, Ryszard Radzik, Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku (Aliaksandr Paharely)
Katarzyna Kotyńska, Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity (Anna Chyckowska)
Kulturgeschichte Preuβens königlich polonischen Anteils in der Frühen Neuzeit, red. Sabine Beckmann i Klaus Gaber (Agnieszka K. Haas)

Historia i społeczeństwo
Wojciech Tygielski Włoska obecność w Polsce nowożytnej – konsekwencje kulturowe i cywilizacyjne
Bernadetta Wójtowicz-HuberDuchowieństwo greckokatolickie a naród w Galicji drugiej połowy XIX wieku

Religia
Jan Koźbiał Trzy mity o reformacji

Język i literatura
Joanna Getka Kazania Dobryłowskiego - przekład czy dzieło oryginalne? Uwagi w dyskusji nad genezą XVIII-wiecznego zabytku Nauki Parochialnija
Siarhiej Kawalou Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII-XVII wieku w najnowszych badaniach białoruskich
Natalia Rusiecka Poezja Wielkiego Księstwa Litewskiego XVIII wieku w badaniach i podręcznikach białoruskich
Katarzyna Bortnowska Młode pokolenie poetów wobec białoruskiej tradycji literackiej

Kultura i sztuka
Anna Chyckowska Polski Lwów w Semper Preasent Plusquamperfectum, czyli miasto, którego nie ma. Spór o metodę badawczą

Recenzje, omówienia, nowości
BHA (Jerzy Grzybowski)
Andrej Chadanowicz (red.) „Pępek nieba. Antologia młodej poezji białoruskiej”, Lawon Barszczeuski, Adam Pomorski (red.), „Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku” (Katarzyna Bortnowska)
O poprawnym przekładaniu. Cyceron. Św. Hieronim. Burgundiusz z Pizy. Leonardo Bruni. Teksty łacińskie i przekłady polskie, Kęty 2006 (Dorota Urbanek)
Katarzyna Lukas: Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie. O niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza, Wrocław 2008 (Stefan H. Kaszyński)
Małgorzata Jokiel: Transformation der Weltbilder in den polnischen Übersetzungen der Romane von Franz Kafka, Opole 2007 (Maria Krzysztofiak)
Anna Kochanowska-Nieborak, Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku (Katarzyna Lukas)
Jörn Albrecht, Übersetzung und Linguistik (=Grundlagen der Übersetzungsforschung 2) (Katarzyna Lukas)

Historia i społeczeństwo
Elena Jańczuk Emigracja rosyjska we współczesnych badaniach
Magdalena Latkowska Günter Grass i polityka

Język i literatura
Magdalena Dąbrowska Obraz Francji w Listach podróżnika rosyjskiego Nikołaja Karamzina
Joanna Getka Białoruski? Ukraiński? Uwagi o metodologii klasyfikacji źródeł powstałych na ziemiach białoruskich i ukraińskich w XIV-XVII wieku

Kultura i sztuka
Stefan H. Kaszyński Kultura i literatura austriacka w dyskursie środkowo-europejskim
Marcus Eberharter Narracja jako poszukiwanie sensu. O literaturze austriackiej 2007

Recenzje, omówienia, nowości
Юрась Грыбоўскi, Беларусыўпольскіхрэгулярныхвайсковыхформаваннях1918-1945 (Aleś Paszkiwicz)
Norbert Honsza, Günter Grass – szaman literatury niemieckiej (Magdalena Latkowska)
Людмила Ткач, Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX ст. (Joanna Getka)
Małgorzta Tryuk, Przekład ustny konferencyjny (Dorota Urbanek)
Paul Cooke, Representing East Germany since Unification. From Colonization to Nostalgia (Marta Brzezińska)
Josef Ackermann, Dietrich Bonhoeffer, Wolność ma otwarte oczy (Ewa Łebkowska)

Historia i społeczeństwo
Swiatłana Hrybawa Represje stalinowskie wobec ludności tatarskiej na Białorusi Radzieckiej w latach 1933-1941

Religia
Bernadetta Wójtowicz-Huber Idea Trzeciego Rzymu jako rosyjska koncepcja religijno-polityczna oraz jej późniejsze transformacje

Język i literatura
Ludmiła Tkacz Koncepcje i stereotypy badań nad historią ukraińskiego języka literackiego
Joanna Getka Kto był pierwszy? Nauki Parochialnija…Juliana Dobryłowskiego jako przyczynek do dyskusji o początkach ukraińskiego języka literackiego w Galicji
Jan Koźbiał Państwo a rozwój i włączanie się literatur narodowych w powszechny proces historycznoliteracki (tezy)
Alina Kuzborska Kristijonas Donelaitis a rozwój litewskiej literatury narodowej

Kultura i sztuka
Andrzej Moskwin Teatr rosyjski: zmaganie z Iwoną, księżniczką Burgunda

Recenzje, omówienia, nowości
Jan Szumski, Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii, Kraków 2010 (Jerzy Grzybowski)
Alexander Brakel, Unter Rotem Stern und Hakenkreuz: Baranowicze 1939 bis 1944 Das westliche Weißrussland unter sowjetischer und deutscher Besatzung, Paderborn-München-Wien-Zürich 2009 (Marzena Jałoza)
Larysa Mikhailik, Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956, Warszawa 2008 (Joanna Kozłowska)
Magdalena Latkowska, Günter Grass i polityka, Warszawa 2008 (Rolf-Dieter Kluge)
Andriej Moskwin, Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku, Warszawa 2007 (Rolf-Dieter Kluge)
Magdalena Dąbrowska, Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2009 (Elena Jańczuk)

Kronika
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, religijno-kulturowym i językowym, Warszawa, 19-20 listopada 2009 (Magdalena Latkowska)

         6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia i społeczeństwo
Joanna Kozłowska Spór o Wilno w litewskiej prasie konspiracyjnej w 1943 roku
Dispute over Vilnius in the Lithuanian underground press in 1943
[streszczenie]

Magdalena Latkowska Historikerstreit – przyczyny i skutki jednego z najważniejszych niemieckich sporów o historię w XX wieku
Historikerstreit – causes and effects of one of the most important German disputes about the history in the 20th century
[streszczenie]
           
Religia
Marzena Jałoza Życie religijne uchodźców białoruskich wyznania katolickiego w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1951
Religious life of the Byelorussian Catholic refugees in West Germany during the years 1945-1951
[streszczenie]

Język i literatura
Katarzyna Bortnowska Rzeczywistość radziecka we wczesnych opowiadaniach Kuźmy Czornego
Soviet reality in the early stories of Kuzma Chorny
[streszczenie]

Elena Jańczuk Nowe horyzonty Michaiła Epsteina – o książce Энциклопедия Юности
New horizons of Mikhail Epstein – about the book Encyclopedia of Youth
[streszczenie]

Andrzej Moskwin Maksim Harecki jako przedstawiciel „nowego dramatu” białoruskiego
Maksim Haretski as a representative of "new Byelorussian drama"

[streszczenie]

Tomasz Wielg Twórczość Uładzimira Karatkiewicza w kontekście białoruskości i europejskości
Works of Uladzimir Karatkievich in Belarusian and European context

[streszczenie]

Recenzje, omówienia, nowości
Jerzy Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918 –1945, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006 r. (Przemysław Ślęzak)
Kerstin S. Jobst, Geschichte der Ukraine, Stuttgart 2010 (Bernadetta Wójtowicz-Huber)
Ricarda Vulpius, Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung 1860–1920, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2005 (Bernadetta Wójtowicz-Huber)
Studia Rossica XX, t. 1–2, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 (Elena Jańczuk)
Heimkehr. Anthologie der deutschsprachigen Literatur Galiziens und der Bukowina, Surma, Drohobycz 2010 (Stefan H. Kaszyński)
Jolanta Pasterska, „Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008 (Katarzyna Karwowska)
Уладзімір Ляхоўскі, Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі: 1915–1918, Wilno, Instytut Białorutenistyki (Białystok), Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Wilno 2010 (Andzej Moskwin)
Сцяпан Лаўшук, Гарызонты беларускай драматургіі, Беларуская Навука, Мińsk 2010 (Andrzej Moskwin)
Katarzyna Bortnowska Białoruski postmodernizm. Liryka „pokolenia Bum-Bam-Litu”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009(Magdalena Zawadzka)

Kronika
V Międzynarodowy Kongres Białorutenistów Mińsk 2010 r. (Katarzyna Bortnowska)
Polska literatura emigracyjna lat 80. XX wieku, niemiecko-polska konferencja naukowa Tybinga 2010 (Katarzyna Karwowska)

7Historia i społeczeństwo
Jerzy Grzybowski Prasa i wydawnictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego na obczyźnie podczas II wojny światowej


Eriks Jekabsons Białorusini na Łotwie w okresie okupacji hitlerowskiej (1941-1945)


Joanna Kozłowska Ultimatum wobec Litwy w 1938 roku w świetle polskiej prasy
tamtego okresu


Anatol Wialiki Polacy a władza w BSRR w latach 1944-1991

Religia
Edmund Jarmusik Kościół rzymskokatolicki a stosunki narodowościowe i kulturowe
Na Białorusi (1980 - początek XXI wieku)

Język i literatura

Katarzyna Bortnowska Narodowa i j czy socjalistyczna? Specyfika białoruskiej
literatury okresu międzywojennego


Elena Janczuk Autor wspomnień w świetle przekładu (o książce Eduarda Koczergina
„Lalka Anioła. Z teki rysownika")


Alena Lenkiewicz Różnice etniczne w postawach wobec białoruskiego języka
literackiego i mowy mieszanej: Białorusini vs. Rosjanie

Varia

Aleksy Radziuk Spółdzielnie a białoruski ruch narodowy w Polsce w latach
1920-1939


Przemysław Ślęzak Działalność polskich organizacji na Białorusi po 1991 roku
na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego

Recenzje, omówienia, nowości

Tomasz Gajownik, Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego
wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921-1939, Warszawa 2010
(Joanna Kozłowska)

Kerstin S. Jobst, Die Perle des Imperiums. Der russische Krim-Diskurs im Zarenreich, Konstanz 2007 (Bernadetta Wójtowicz-Huber)


8
Historia i społeczeństwo

Magdalena Dąbrowska „Polonica" historyczne w czasopismach rosyjskich początku
XIX wieku („Historia narodu polskiego" Adama Naruszewicza)

Natalia Hardzijenka Kwestia państwowości białoruskiego w myśli emigracyjnej
po zakończeniu II wojny światowej

Joanna Kozłowska Ignacy Domeyko i jego związki z Wileńszczyzną

Język i literatura

Marta Brzezińska «Wernyhora» i «ukraiński step» jako polskie „lieux de memoire"

Elena Janczuk Fenomen przeszłości: między historią a pamięcią (o literaturze
dokumentu osobistego)

Eliza Pieciul-Karmińska Polska seria przekładowa „«Dziadka do orzechowa
i «Króla Myszy» E.T.A. Hoffmanna"

Kultura i sztuka

Magdalena Dąbrowska Miejsca wspólne? Wiochy oczami architektów polskich
i rosyjskich (August Fryderyk Moszyński i Nikołaj Lwow)

Varia

Taras Lylo Współczesna recepcja idei narodowej w mediach Ukrainy

Irena Mytnik Antroponimia szlachty ukraińskiej ziemi wołyńskiej i chełmskiej
w XVI wieku

 

Recenzje, omówienia, nowości

Dalia Bukelevičiūtė, Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918-1939, Vilnius
2010 (Joanna Kozłowska)

Dušan Šegeša, Partnerzy czy petenci? Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie,
Gdańsk 2012, Wydawnictwo Oskar (Grzegorz Wnętrzak)

Słownik biaiorusko-polski, pod redakcją T. Chylak-Schroeder, J. Gtuszkowskiej-
-Babickiej, T. Jasińskiej-Sochy, Warszawa 2012 (Joanna Getka)

Autobiografie pisarzy rosyjskich, „Studia Rossica" t. XXI, red. naukowa Alicja
Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz, Warszawa 2012 (Elena Janczuk)

Elena Janczuk, Język poetycki Manny Cwietajewej. Gra słów i sensów, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Joanna Wasiluk)

Andriej Moskwin, Teatr białoruski 1920-1930. Odrodzenie i zagłada, Bel Studio,
Warszawa 2013 (Katarzyna Bortnowska)