O czasopiśmie | Studia Interkulturowe | Kolegium Redakcyjne | Dla Autorów | Procedura recenzowania | On-line | Kontakt

Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie:

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

 2) Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych).

3) Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4) Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.