O czasopiśmie | Studia Interkulturowe | Kolegium Redakcyjne | Dla Autorów | Procedura recenzowania | On-line | Kontakt

Dla Autorów

Kładąc nacisk na rzetelność publikacji naukowych Redakcja wymaga podawania autorów/współautorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji, pragnąc w ten sposób przeciwdziałać zjawisku „ghostwriting” jak i guest authorship”.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 pkt (przypisy dolne Times New Roman 10 pkt), w formacie .doc i przesłany drogą mailową (na adresy: jkozbial@uw.edu.pl; jm.kozlowska@uw.edu.pl).

W tekście należy podać imię i nazwisko autora, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i nie jest zobowiązana poinformować o ich losach.